RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt


MATCH INFO

Start date 21. Jan 2017, 17:30
Referee Aytekin, Deniz, Germany
Avg. cards 0.25 4.07
Location Leipzig, Germany
Venue Red Bull Arena

avatar
350